Filtr

Trasa

Londýn – York – Jedburgh – Edinburgh – Pitlochry – Blair Athol – Inverness – Loch Ness – Loch Lomond – Glasgow – Chester – Cardiff – Bath – Torquay – Land´s End – Stonehenge – Windsor – Londýn

Svozové trasy

Program A: A, B, J, K Program B: Brno, Praha PROGRAM A/AUTOBUSEM PROGRAM B/LETECKY Uvádíme pouze program A - autobusová doprava. Program B obsahuje stejné výlety. První a poslední den programu B je věnován letecké přepravě z/do ČR. Leteckou variantu rezervujte na některé z našich poboček.

1. den

Odjezd z Brna kolem poledne. Cesta přes noc přes Německo.

2. den

Trajektem přes kanál La Manche do Doveru, LONDÝN. Uložení zavazadel v hotelu. Metrem do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství , Big Ben, Parlament, Horse Guards, Buckinghamský palác. Možnost návštěvy některého z muzeí nebo procházky v parcích Hyde Park nebo St. James Park. Večerní Londýn: China town, čtvrť Soho, procházka kolem Temže nebo návštěva velkého kola London Eye. Návrat do hotelu metrem.

3. den

YORK, jedno z nejkrásnějších měst Anglie – katedrála, která je největší gotickou stavbou v Británii, procházka po hradbách a úzkými uličkami středověké čtvrti s hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Neopemeneme krásná posezení kolem řeky Ouse.

4. den

Odjezd do Edinburghu. Zastávka v JEDBURGHU – skotském hraničním městě sopatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. EDINBURGH , skvost mezi skotskými městy: hrad, ve kterém jsou skotské korunovační klenoty, procházka po Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie, která uchvátí bohatostí svých sbírek.

5. den

Odjezd do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie Grampian Mountains, návstěva kouzelné skotské vesničky PITLOCHRY a výrobny whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne zastávka u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku BLAIR ATHOL.

6. den

Jezero LOCH NESS, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Malebné městečko FORT AUGUSTUS. Procházka k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a prohlídka systému zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném NEPTUNOVO SCHODIŠTĚ. Po poledni krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Velké Británie BEN NEVIS a přejezd kouzelnou skotskou krajinou k druhému nejznámějšímu skotskému jezeru LOCH LOMOND.

7. den

Průjezd největším anglickým národním parkem – LAKE DISTRICT, ve kterém se mezi strmými vrcholky tísní 16 velkých jezer a malebné kamenné vesničky. Návštěva jednoho z nejzachovalejších historických měst Anglie – CHESTRU. Procházka městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými nádherným tříkilometrovým okruhem středověkých a římských hradeb s věžemi a branami.

8. den

Návštěva nejstaršího národního parku v Británii – SNOWDONIE. Průjezd kouzelnou přírodou Walesu až do jeho jižní části s dalším neméně krásným národním parkem Brecon Beacons. Zastávka a krátká procházka u úpatí nejvyšší hory Walesu PEN Y FAR. Večerní prohlídka CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, krásnými parky i příjemnými posezeními.

9. den

Návštěva města BATH , architektonického skvostu Anglie. Prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Procházka centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne odjezd do jižní Anglie do přímořského letoviska TORQUAY, které je hlavním centrem Anglické riviéry.

10. den

Celodenní návštěva jihozápadního cípu Anglie – hrabství CORNWALL, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Zastávka ve vesnici TINTANGEL s působivými troskamI hradu a keltského kláštera, návštěva nejzápadnějšího cípu Anglie – LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik, zastávka u normanského kláštera ST. MICHAEL´S MOUNT, který se podle přílivu mění v ostrov.

11. den

Odjezd směrem do Londýna, okolo poledne návštěva Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem STONEGENGE. Odpoledne zastávka ve WINDSORU proslaveném svým královským sídlem. Možnost návštěva jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku.

12. den

Další část prohlídky LONDÝNA: katedrála sv. Pavla, most Millenium a procházka po pravém břehu řeky Temže, kde se střídají historické budovy se supermoderními stavbami, až ke slavnému mostu Tower Bridge. Prohlídka pevnosti Tower s korunovačními klenoty. Lodí po Temži okolo londýnských doků Docklands do čtvrti Greenwich .Prohlídka této čtvrti s nejstarším londýnským královským parkem a známou Starou královskou observatoří s nultým poledníkem. Večer odjezd do Folkestone a průjezd tunelem do Francie, noční přejezd.

13. den

Odpoledne příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

PROGRAM A – dopravu klim. autobusem, trajekt do Anglie, průjezd tunelem pod kanálem zpět, 10× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 10× snídani, služby průvodce, pojištění CK. PROGRAM B – leteckou přepravu Brno – Londýn – Brna nebo Praha – Londýn – Praha, letištní taxy, dopravu klim. busem v UK, 11× ubytování v hotelu ve 2lůž. pokojích, 11× snídani, průvodce.

Cena nezahrnuje

pojištění storna viz s. 1 katalogu, vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 90 GBP.

Příplatky

1/1 – 5 900 Kč, 10× večeře – 5 100 Kč.

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING