Filtr

Trasa

ROUDNICE NAD LABEM - MOST - DUCHCOV - LITOMĚŘICE - TEREZÍN - PORTA BOHEMICA - PLOSKOVICE - ÚSTÍ NAD LABEM - STADICE - VĚTRUŠE - STŘEKOV - VAŇOVSKÝ VODOPÁD - TISKÉ STĚNY - ŘÍP

Svozové trasy

A, E, E1

1. den

Odjezd z Brna v ranních hodinách. Nejprve zavítáme do ROUDNICE NAD LABEM. Barokní zámek, galerie moderního umění, několik kostelů a kaplí, gotický augustiniánský klášter, náměstí s kašnou a sochou sv. Vavřince, vinice, železný most přes Labe a pozdně gotická věž Hláska coby zbytek městských hradeb, dnes rozhledna – to je malá vizitka města v Polabí jižně od Litoměřic. Projdeme si unikátní město MOST, které vzniklo na násypce po uhelném lomu v 70. letech minulého století. Spatříme kostel Nanebevzetí P. Marie, který se proslavil díky jeho přesunu. V Guinessově knize rekordů je zapsán jako přeprava nejtěžšího předmětu po kolejích, neboť stál v cestě těžby uhlí. My si prohlédneme jeho interiér a vystoupáme na věž, ze které jsou výhledy na rekultivovanou krajinu a nový Most. Poté navštívíme zámek DUCHCOV, který obklopuje rozsáhlý park a je proslaven pobytem filozofa, světoběžníka a dobrodruha Giacoma Casanovy. Obzory zde krášlí hradba Krušných hor a malebné homole vyhaslých sopek Českého středohoří. Ve večerních hodinách přijedeme na ubytování.

2. den

Po snídani podnikneme výlet do LITOMĚŘIC, města, které leží na březích Labe, v místech, kde končí úrodné nížiny Polabí a Brána Čech se otvírá do zalesněných svahů Českého středohoří. Město je dávným centrem vinařství a má malebné historické centrum, ohraničené z velké části dochovaným gotickým opevněním. Nahlédneme do temné minulosti pevnostního města TEREZÍN. Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, je dnes známé především jako tragický symbol utrpení desetitisíců nevinných lidí. Za 2. světové války sloužilo jako internační tábor židovského obyvatelstva a stalo se přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů. Mimo Památníku si zde budeme moci prohlédnout také systém opevnění s podzemními chodbami, které dosahovaly celkové délky 29 km. Po prohlídce města zamíříme k bráně do Českého Středohoří - PORTA BOHEMICA. Řeka Labe zde vytvořila velmi nevšední krajinu s hlubokým zářezem říčního údolí. Objevíme vulkanickou činností vzniklé čedičové a znělcové shluky kopců, osamocené masivy homolí a kup vytvářejí pestré členění špičatých vrcholů a hluboká romantická údolí. Na závěr dnešního dne navštívíme ZÁMEK PLOSKOVICE – zámek s umělými vodními jeskyněmi. Při návštěvě ploskovického zámku nelze opominout ani důmyslně řešený zámecký park o rozloze 8 ha s kašnami, vodotrysky, rybníkem a vzácnými porosty.

3. den

K nejstarším příběhům českých dějin patří pověst o Přemyslu Oráči a jeho povolání jako zakladatele nejstarší panovnické dynastie na knížecí stolec. Tento příběh se měl odehrát ve vsi Stadice v údolí řeky Bíliny nedaleko Ústí nad Labem. Dnes ho zde připomíná nejen pomník, ale také Přemyslův statek, Královský pramen, Volská skála nebo Přemyslova líska. Společně se do historické obce Přemysla Oráče - STADIC - vydáme. Následně zavítáme do ÚSTÍ NAD LABEM, kde si prohlédneme Mariánský most a kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož 65 m vysoká věž se po bombardování za druhé světové války vychýlila o 201 cm od šikmé osy. Z centra Ústí nad Labem se necháme kabinovou lanovkou vyvézt k místu, odkud se otvírá prý nejhezčí pohled na město – k výletnímu ZÁMEČKU VĚTRUŠE. Vypravíme se také na hrad STŘEKOV, který se proslavil jako místo, kde hledal inspiraci hudební skladatel Richard Wagner při pobytu v lázních Teplice. Šel na to stylově, protože v romantických zákoutích zříceniny a po skalách vysoko nad Labem prý bloudil zahalený do bílého hávu. Traduje se, že výlet na hrad Střekov jej inspiroval k napsání opery Tannhäuser. Ostatně Wagner nebyl jediný, komu hrad učaroval; líbilo se tu i Máchovi a Goethovi. Následně zamíříme k VAŇOVSKÉMU VODOPÁDU, překrásnému vodopádu v Českém středohoří. Návštěva tohoto 12 m vysokého vodopádu je mimořádně působivým zážitkem. Vaňovský vodopád leží vysoko na levém okraji Labského kaňonu a je největším vodopádem Českého středohoří. Sestává se ze dvou čedičových stupňů, oddělených od sebe hlubokou skalní soutěskou. Po procházce touto podmanivou krajinou se vydáme zpět na ubytování.

4. den

Dnes navštívíme TISKÉ STĚNY – ráj pro turisty a horolezce. Tiské stěny patří k nejstarším turistickým oblastem Labských pískovců. Tiské stěny se dělí na dvě velké části – Velké a Malé stěny, jimiž vedou prohlídkové trasy. Obě spojuje naučná stezka značená bílým čtvercem s úhlopříčným zeleným pruhem, na které je 7 informativních zastávek. Po hřebeni Velkých stěn vede také červeně značená turistická stezka, která je nejkratší spojnicí mezi vstupním areálem a východním koncem skalního města u Turistické chaty. Oblast Tiských stěn i sousedních Rájeckých a Ostrovských skal je tradiční oblastí pískovcového horolezectví. Po cestě zpět se vydáme za symbolem české národní historie – na horu ŘÍP. Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst naší vlasti a vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich předků do země. Každý vlastenec by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit a my to v rámci našeho zájezdu také zvládneme. Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu klim. autobusem, 3x ubytování v hotelu/penzionu ve 2lůžkových pokojích, 3x polopenzi, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů, pobytové taxy.

Povinné příplatky

1lůžkový pokoj - 1 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

TEST RATING