Cestovní pojištění klientů

Cestovní kancelář TRAVEL Club ČSAD Tišnov spol, s r.o. (dále jen CK) zajišťuje cestovní pojištění svých klientů u společnosti UNIQA pojišťovna, a.s.

Ceny zájezdů nezahrnují žádné cestovní pojištění, klient si může zvolit z několika tarifů, které CK nabízí fakultativně.

Případné pojistné události řeší zákazník přímo se společností UNIQA pojišťovna, a.s. Smluvní vztah je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u CK k nahlédnutí.

Pojištění v tarifech L5 a K5S platí pouze mimo území České republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný zákazník státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo přechodný pobyt. Pojištění se vztahuje i na státy, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v České republice platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění.

Součástí základních tarifů bude nově i pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou a dále bude akceptováno i pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní karantény. Limit pojistného plnění na karanténu bude u ubytování max. 30 000 Kč (2 500 Kč/den) a náklady na autobusovou dopravu max. 20 000 Kč.

Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem zakoupení zájezdu nebo pobytu a zaplacením ceny pojištění (sjednáním pojištění) a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného jako počátek pojištění (nastoupení zájezdu nebo pobytu).

Pojištění se řídí Všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a pojištění asistenčních služeb Auto+.

Pojištěný zákazník tímto potvrzuje, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění týkající se jím sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a že souhlasí s jejich zněním.

UNIQA pojišťovna, a.s. poskytuje pojistné plnění z komplexního cestovního pojištění maximálně do výše sjednaných pojistných částek, bez sjednané spoluúčasti s výjimkou pojištění storna zájezdu (viz. tabulka níže).

Pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ pro cesty vlastní dopravou.

Pojištění lze sjednat pouze jako doplněk k cestovnímu pojištění k tarifu K5S a sjednává se na konkrétní vozidlo a posádku (maximálně 5osob)

Za poplatek 250 Kč/osoba je možné zakoupit pojištění K5S+ - při ceně zájezdu vyšší než 20 000 Kč (pojistné plnění max. do výše 35 000 Kč).

Předmět pojištění: Vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace vozidla

Tabulka tarifů a pojistných částek Tarif D3S Tarif L5 Tarif K5S
Cena pojištění za osobu a den 25 Kč 24 Kč 39 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění

-----

5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
Náklady na repatriaci pojištěného    ----- do výše max. plnění do výše max. plnění
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného    ----- do výše max. plnění do výše max. plnění
Náklady na vyslání opatrovníka    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Zachraňovací náklady (pátrací či vyprošťovací akce)    ----- 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému    ----- 100 000 Kč 100 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000 Kč ----- 150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000 Kč ----- 300 000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace následkem úrazu v zahraničí) 300 Kč/den ----- 300 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 Kč ----- 1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel

15 000 Kč

5 000 Kč/ks

-----

15 000 Kč

5 000 Kč/ks

Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše
20 000 Kč ----- 20 000 Kč

Pojištění náhrady dovolené (80%) max. do výše

15 000 Kč ----- 15 000 Kč

 

                                                                     Rozšířené asistenční služby Auto+

Cena pojištění za auto max 31dní
460,- Kč
Maximální plnění za smlouvu
100 000,- Kč
 Obsah pojištění
 
Telefonická pomoc
 
Technická pomoc
- příjezd mechanika
- silniční asistence
- odtah pojištěného vozidla
- uschování vozidla
- nedostatek paliva
Náhradní ubytování
 max 60€/os/noc (maximálně 5osob)
Přeprava v zahraničí
- náhradní doprava max 25€/os/noc (maximálně 5osob)
- zapůjčení náhradního vozidla až na 5dní (nelze kombinovat s náhradní dopravou)
Repatriace vozidla
pojištěný se v plné výši podílí na nákladech na repatriaci vozidla nad 4 000 km


Pojištění nelze sjednávat dodatečně, je nutno je objednat při uzavření cestovní smlouvy a uhradit současně se zálohou na zájezd, respektive při úhradě zájezdu, je-li hrazen v plné výši najednou.