Belgie

Belgie

Benelux je označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Jeho název je odvozen od počátečních písmen jmen těchto zemí, tedy Belgique, Nederland a Luxembourg.

V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou unii. Země jsou malé a mají vysokou hustotu zalidnění, pokládají se za nejvyspělejší v Evropě. Celková rozloha území je 76 657 km2.


Nizozemsko

Rozkládá se na ústí řeky Rýn. Nizozemsko spolu s Dánskem má nejintenzivnější zemědělství na světě, převažuje živočišná výroba, hlavně chov skotu na mléko, které se zpracovává na kvalitní sýry, světoznámé je i pěstování okrasných květin například Tulipánů a hyacintů. Pro Nizozemsko je důležitý mořský rybolov, v průmyslu vyniká elektrotechnika se značkou Philips. Nizozemsko využívá zásob zemního plynu. Největším městem je přístav Rotterdam, hlavním městem je Amsterdam.


Belgie

Hlavní město Belgie je Brusel, který je sídlem Evropské unie. Největším přístavem jsou Antverpy. Je obývána dvěma národy: na severu žijí Vlámové, kteří mluví nizozemsky a na jihu žijí Valoni, kteří mluví francouzsky. V hospodářství převažuje průmysl, především hutnický a strojírenský. Tradicí v textilním průmyslu je především krajkářství. Belgie je proslulá výrobou čokolády a broušením diamantů.


Lucembursko

Hlavní město Lucemburska je Lucemburk, který je zároveň největším městem v zemi. Lucembursko je malý vnitrozemský stát a má vyspělé hutnictví a výrobu oceli. Lucembursko má nejvyšší nominální HDP na jednoho člověka na světě. Příčinou této vysoce nadprůměrné hodnoty je, že asi třetinu pracovních sil (cca 100.000) tvoří příslušníci okolních států, kteří do Lucemburska dojíždějí a nejsou tudíž do obyvatelstva započítáni. Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP.